BIẾT CHẤP NHẬN THUA LỖ

Tác giả: Đặng Hoàng Ngọc Hiệp